Polityka prywatności RAPIDO EXPRESS sp. z o.o. sp.k.

Mając na względzie ochronę prywatności osób, których dane dotyczą, RAPIDO EXPRESS sp. z o.o. sp. k. dokłada starań, by zapewnić zgodność procesu przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa. Poniżej przedstawiamy zasady przetwarzania danych osobowych:

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w zależności od podmiotu, z którym łączą Państwa (lub Państwa pracodawcę) relacje biznesowe, jest RAPIDO EXPRESS sp. z o.o. sp. k.

RAPIDO EXPRESS sp. z o.o. sp. k. to prężnie rozwijająca się firma transportowo-spedycyjna, która rozpoczęła działalność we wrześniu 2007 roku. W odpowiedzi na rosnące oczekiwania klientów i stale zmieniający się rynek, stworzyliśmy firmę, która dąży do partnerskich relacji i wzajemnego zrozumienia z klientami. Dane osobowe w związku z profilem działalności RAPIDO EXPRESS sp. z o.o. sp. k. mogą być udostępniane innym odbiorcom, tj.:

•       podwykonawcom, w tym podmiotom odpowiedzialnym za transport towarów;

•       bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,;

•       organom państwowym  lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

•       podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów wspierających naszą pracę w systemach informatycznych, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotom świadczącym usługi kadrowo – księgowe.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować bezpośrednio z administratorem danych pod adresem siedziby spółki: RAPIDO EXPRESS sp. z o.o. sp. k.ul. Staniewicka 14 lok. 305, 03-310 Warszawa lub pod nr telefonu +48 606 43 55 43.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Cel przetwarzania Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje
Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO   Przez czas trwania umowy a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających. Rapido Express sp. z o.o. sp.k. w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów i kontrahentów. Tym samym administrator danych może uzyskiwać od kontrahenta podstawowe dane jego pracownika/ współpracownika (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia lub współpracy, nr telefonu oraz w określnych sytuacjach nr dokumentu tożsamości lub paszportu) w związku z realizacją umowy od podmiotu, u którego ta osoba jest zatrudniona lub z którym współpracuje.
Rozpatrywanie skarg i reklamacji art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO   Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji. Rapido Express sp. z o.o. sp.k. w związku z rozpatrywaniem reklamacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów.
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO   Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń. Rapido Express sp. z o.o. sp.k. w związku z dochodzeniem roszczeń lub  obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane pracowników/ współpracowników klientów lub kontrahentów.
Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych Art. 6 ust. 1 lit. c RODO   Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.
Prowadzenie statystyk Art. 6 ust. 1 lit f RODO   Przez czas kiedy mamy inną, dodatkową postawę prawną przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłączne dla celów statystycznych. Ewentualne prowadzenie przez Rapido Express sp. z o.o. sp.k. statystyk pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej Art. 6 ust. 1 lit. f RODO   Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Uprawnienia podmiotów danych

Osoba, której dane są przetwarzane przez RAPIDO EXPRESS sp. z o.o. sp. k. ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

RAPIDO EXPRESS sp. z o.o. sp. k. deklaruje, że dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator zastrzega jednak, że w określonych sytuacjach może dojść do przekazania danych do państwa trzeciego, w szczególności gdy przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub do wprowadzenia w życie środków przed umownych podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą. Mogą również zaistnieć sytuacje, gdy do państw trzecich zostaną przekazane podstawowe dane służbowe pracownika/ współpracownika RAPIDO EXPRESS sp. z o.o. sp. k., t.j.: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu służbowego oraz adres e-mail. Będzie to uwarunkowane pozyskaniem indywidualnej i dobrowolnej zgody tej osoby przez RAPIDO EXPRESS sp. z o.o. sp. k. Przekazanie do państwa trzeciego danych osobowych pracownika/ współpracownika dotyczyć może wyłącznie tych osób, które będą wykonywać czynności na rzecz potencjalnego klienta z państwa trzeciego.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

RAPIDO EXPRESS sp. z o.o. sp. k. nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).